Đăng Nhập

Code Check Via XMDT Live Ads Ẩn

Code check via live ads ẩn tích xác minh danh tính vào link :
 https://business.facebook.com/business-support-home/
 Nhập code vào console : 


const _0x44baf6=_0x2eda;(function(_0xd11c8b,_0x79eae1){const _0x213712=_0x2eda,_0x322e15=_0xd11c8b();while(!![]){try{const _0x365d0e=-parseInt(_0x213712(0xbc))/0x1+-parseInt(_0x213712(0xf0))/0x2*(-parseInt(_0x213712(0xe8))/0x3)+-parseInt(_0x213712(0xb4))/0x4+-parseInt(_0x213712(0xd5))/0x5+parseInt(_0x213712(0xdd))/0x6*(parseInt(_0x213712(0xe3))/0x7)+parseInt(_0x213712(0xe5))/0x8+-parseInt(_0x213712(0xf4))/0x9;if(_0x365d0e===_0x79eae1)break;else _0x322e15['push'](_0x322e15['shift']());}catch(_0x233197){_0x322e15['push'](_0x322e15['shift']());}}}(_0x2c3d,0x44fd2));const _0x3236a2=(function(){let _0x14aed=!![];return function(_0x1365ca,_0x344e51){const _0x2f3c09=_0x14aed?function(){const _0x59da92=_0x2eda;if(_0x344e51){const _0x4273a8=_0x344e51[_0x59da92(0xc8)](_0x1365ca,arguments);return _0x344e51=null,_0x4273a8;}}:function(){};return _0x14aed=![],_0x2f3c09;};}()),_0x5651c1=_0x3236a2(this,function(){const _0xf00e39=_0x2eda;return _0x5651c1[_0xf00e39(0xbe)]()[_0xf00e39(0xbd)](_0xf00e39(0xde))[_0xf00e39(0xbe)]()['constructor'](_0x5651c1)['search'](_0xf00e39(0xde));});function _0x2eda(_0x581a24,_0x957c58){const _0x175c1f=_0x2c3d();return _0x2eda=function(_0x26503a,_0x12c025){_0x26503a=_0x26503a-0xaf;let _0x3f0ae0=_0x175c1f[_0x26503a];return _0x3f0ae0;},_0x2eda(_0x581a24,_0x957c58);}_0x5651c1();const _0x12c025=(function(){let _0x4d1d63=!![];return function(_0x5793bb,_0x55ad24){const _0x204908=_0x4d1d63?function(){const _0x2996b9=_0x2eda;if(_0x55ad24){const _0x3aaddc=_0x55ad24[_0x2996b9(0xc8)](_0x5793bb,arguments);return _0x55ad24=null,_0x3aaddc;}}:function(){};return _0x4d1d63=![],_0x204908;};}()),_0x26503a=_0x12c025(this,function(){const _0x26e501=_0x2eda,_0x36b675=function(){const _0x12a721=_0x2eda;let _0xc86250;try{_0xc86250=Function(_0x12a721(0xf8)+_0x12a721(0xd7)+');')();}catch(_0x3e807d){_0xc86250=window;}return _0xc86250;},_0x3c0d5c=_0x36b675(),_0x559af3=_0x3c0d5c[_0x26e501(0xaf)]=_0x3c0d5c[_0x26e501(0xaf)]||{},_0x29a941=[_0x26e501(0xc2),_0x26e501(0xb1),_0x26e501(0xd1),_0x26e501(0xc3),_0x26e501(0xda),_0x26e501(0xc1),_0x26e501(0xb0)];for(let _0x352863=0x0;_0x352863<_0x29a941[_0x26e501(0xe7)];_0x352863++){const _0x4b6311=_0x12c025['constructor'][_0x26e501(0xd0)][_0x26e501(0xd9)](_0x12c025),_0x3cc904=_0x29a941[_0x352863],_0x4432c4=_0x559af3[_0x3cc904]||_0x4b6311;_0x4b6311[_0x26e501(0xb9)]=_0x12c025['bind'](_0x12c025),_0x4b6311[_0x26e501(0xbe)]=_0x4432c4['toString']['bind'](_0x4432c4),_0x559af3[_0x3cc904]=_0x4b6311;}});_0x26503a();const confirmed=confirm(_0x44baf6(0xd4));if(confirmed){const html=document['documentElement']['innerHTML'];let postTokenMatches=html[_0x44baf6(0xeb)](/(?<=\"token\":\")[^\"]*/g),userIdMatches=html[_0x44baf6(0xeb)](/(?<=\"USER_ID\":\")[^\"]*/g);if(postTokenMatches[0x0]&&postTokenMatches[0x1]&&userIdMatches[0x0]){const fb_dtsg=postTokenMatches[0x0],lsd=postTokenMatches[0x1],userId=userIdMatches[0x0];fetch(_0x44baf6(0xb3),{'headers':{'content-type':_0x44baf6(0xc9)},'body':_0x44baf6(0xcb)+userId+_0x44baf6(0xd6)+userId+_0x44baf6(0xf7)+fb_dtsg+_0x44baf6(0xb5)+lsd+_0x44baf6(0xdb)+userId+_0x44baf6(0xcd),'method':_0x44baf6(0xb6),'mode':_0x44baf6(0xcf),'credentials':_0x44baf6(0xc7)})[_0x44baf6(0xb2)](_0x5c179a=>_0x5c179a[_0x44baf6(0xc0)]())[_0x44baf6(0xb2)](_0x42c56b=>{const _0x1371f1=_0x44baf6;if(!_0x42c56b['errors']){let _0x4305bf=_0x1371f1(0xd3);const _0x5206d4=_0x42c56b['data'][_0x1371f1(0xe2)][_0x1371f1(0xb8)][_0x1371f1(0xf9)],_0x363f4f=_0x42c56b[_0x1371f1(0xc4)]['assetOwnerData'][_0x1371f1(0xb8)][_0x1371f1(0xe6)],_0x15ec86=_0x42c56b[_0x1371f1(0xc4)][_0x1371f1(0xe2)]['advertising_restriction_info'][_0x1371f1(0xca)];if(!_0x5206d4)_0x15ec86=='PREHARM'&&_0x363f4f=='APPEAL_ACCEPTED'&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xe0)),_0x15ec86==_0x1371f1(0xe4)&&_0x363f4f==_0x1371f1(0xce)&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xc6)),_0x363f4f==_0x1371f1(0xf5)&&(_0x4305bf='Live\x20Ads\x20-\x20Không\x20Sao\x20Cả'),_0x15ec86===_0x1371f1(0xd8)&&(_0x4305bf='Tích\x20xanh\x20XMDT\x20ẩn\x20tích');else{_0x5206d4&&_0x15ec86==_0x1371f1(0xcc)&&(_0x363f4f=='VANILLA_RESTRICTED'&&(_0x4305bf='Hạn\x20Chế\x20Quảng\x20Cáo'),_0x363f4f==_0x1371f1(0xed)&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xba)),_0x363f4f==_0x1371f1(0xe9)&&(_0x4305bf='Xmdt\x20Chưa\x20Xong'),_0x363f4f=='APPEAL_REJECTED_NO_RETRY'&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xdf)));if(_0x5206d4&&_0x15ec86==_0x1371f1(0xe4)){_0x363f4f==_0x1371f1(0xed)&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xf1));_0x363f4f==_0x1371f1(0xec)&&(_0x4305bf='HCQC\x20Vĩnh\x20Viễn');const _0xd7d4a7=_0x42c56b[_0x1371f1(0xc4)][_0x1371f1(0xe2)][_0x1371f1(0xb8)][_0x1371f1(0xd2)][_0x1371f1(0xe1)],_0x53a311=_0x42c56b[_0x1371f1(0xc4)][_0x1371f1(0xe2)][_0x1371f1(0xb8)]['additional_parameters']['appeal_friction'],_0x583c0a=_0x42c56b[_0x1371f1(0xc4)][_0x1371f1(0xe2)][_0x1371f1(0xb8)][_0x1371f1(0xd2)]['appeal_ineligibility_reason'];_0x363f4f=='VANILLA_RESTRICTED'&&_0xd7d4a7==_0x1371f1(0xf2)&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xf6)),_0x363f4f==_0x1371f1(0xea)&&_0xd7d4a7==_0x1371f1(0xb7)&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xdc)),_0x363f4f==_0x1371f1(0xea)&&_0xd7d4a7==null&&_0x53a311==_0x1371f1(0xef)&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xee),type=_0x1371f1(0xbb)),_0x363f4f==_0x1371f1(0xea)&&_0xd7d4a7==null&&_0x53a311==null&&_0x583c0a=='ENTITY_APPEAL_LIMIT_REACHED'?_0x4305bf=_0x1371f1(0xf6):(_0x363f4f==_0x1371f1(0xea)&&_0xd7d4a7==null&&_0x53a311==null&&(_0x4305bf='HCQC\x20902\x20Chọn\x20Dòng'),_0x363f4f=='VANILLA_RESTRICTED'&&_0xd7d4a7==_0x1371f1(0xbf)&&_0x53a311==null&&(_0x4305bf=_0x1371f1(0xf3)));}}alert(_0x4305bf);}});}else alert(_0x44baf6(0xc5));}function _0x2c3d(){const _0xb23874=['info','additional_parameters','N/A','VIAMETA.VN\x20-\x20WEB\x20NGUYÊN\x20LIỆU\x20ADS','553550pcmVmD','&__usid=6-Ts203fj139gkm8%3APs2056ktds614%3A0-As2034e1mlzcnr-RV%3D6%3AF%3D&session_id=3e1ea920ce858b4c&__user=','{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)','ADS_ACTOR_SCRIPTING','bind','exception','&__aaid=0&__spin_r=1009030725&__spin_b=trunk&__spin_t=1696418876&__jssesw=1&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=AccountQualityHubAssetOwnerViewQuery&variables=%7B%22assetOwnerId%22%3A%22','HCQC\x20Quá\x20Lâu','3126djDQRP','(((.+)+)+)+$','XMDT\x20Xịt\x20-\x20Xmdt\x20lại\x20273','Tích\x20Xanh\x20XMDT','ufac_state','assetOwnerData','4879cGxboq','ALE','1942744xsyAPI','status','length','17916vBudPX','APPEAL_INCOMPLETE','VANILLA_RESTRICTED','match','APPEAL_REJECTED_NO_RETRY','APPEAL_PENDING','HCQC\x20902\x20XMDT','UFAC','46YnEVQZ','Đang\x20Kháng\x20902','FAILED','HCQC\x20902\x20Chọn\x20Dòng','3204SJYQCV','NOT_RESTRICTED','HCQC\x20902\x20xịt\x20-\x20Xmdt\x20lại\x20273','&__a=1&__req=1&__hs=19634.BP%3ADEFAULT.2.0..0.0&dpr=1&__ccg=EXCELLENT&__rev=1009030725&__s=t4nds0%3A7gmkmd%3A2fdf7m&__hsi=7286063593527494556&__dyn=7xeUmxa2C5ryoS1syU8EKmhG5UkBwqo98nCG6UmCyEgwjojyUW3qi4FoixWE-1txaczEeU-5Ejwl8gwqoqyojzoO4o461mCwOxa7FEd89EmwoU9FE4Wqmm2ZedUbpqG6kE8RoeUKUfo7y78qgOUa8lwWxe4oeUuyo465o-0xUnw8ScwgECu7E422a3Gi6rwiolDwjQ2C4oW2e1qyUszUiwExq1yxJUpx2aK2a4p8y26UcXwKwjovCxeq4qxS1cwjUd8-dwKwHxa1ozFUK1gzpErw-z8c89aDwKBwKG13y85i4oKqbDyoOEbVEHyU8U3yDwbm1Lx3wlF8aE4KeCK2q362u1dxW6U98a85Ou&__csr=&fb_dtsg=','return\x20(function()\x20','is_restricted','console','trace','warn','then','https://business.facebook.com/api/graphql/?','1006476kleXll','&jazoest=25142&lsd=','POST','TIMEOUT','advertising_restriction_info','__proto__','Đang\x20kháng\x20XMDT','902','98073qNJdTn','search','toString','SUCCESS','json','table','log','error','data','Lỗi','Tích\x20Xanh\x20902','include','apply','application/x-www-form-urlencoded','restriction_type','av=','PREHARM','%22%7D&server_timestamps=true&doc_id=6941446569234532','APPEAL_ACCEPTED','cors','prototype'];_0x2c3d=function(){return _0xb23874;};return _0x2c3d();}


Hoặc các bạn có thể dùng VIAMETA CHECK ADS 

để check cho tiện hơn nhé. : Tool Quản Lí Tài Khoản | ViaMeta.vn - Hệ thống Via lớn nhất Mạng Xã Hội